odličnost v gradbenistvu 018

Kaj nam prinaša nova prostorsko – gradbena zakonodaja

S 1.6.2018 je stopila v veljavo nova prostorsko – gradbena zakonodaja, sprejeta v treh zakonih:

1. GZ: GRADBENI ZAKON (Ur.l. RS 61/17 in 72/17-popr.)
2. ZAID: ZAKON O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI (Ur.l. RS 61/17)
3. ZUrep-2: ZAKON O UREJANJU PROSTORA (Ur.l. RS 61/17)

Novi GRADBENI ZAKON nadomešča do sedaj veljavni ZGO-1: Zakon o graditvi objektov, celotni paket nove zakonodaje pa  prinaša nekaj pomembnih novosti v gradbeni praksi:

 • pojem objekt se je razširil tudi na objekte, ki niso več nujno povezani s tlemi, torej zajema tudi šotore, začasne in premične objekte…
 • vrste objektov se še vedno delijo na:
  • ENOSTAVEN OBJEKT (brez GD)
   • majhne dimenzije, konstrukcijsko enostaven, v njem se ne more zadrževati večje število oseb
   • stavba do 5 m2, nadstrešek 20 m2, garaža 20 m2, kozolec do 40 m2, ograje 2,2 m…
  • NEZAHTEVEN OBJEKT (GD)
   • majhne dimenzije, konstrukcijsko enostaven, prostorsko zaznaven
   • nad 20 m2, obvezen nadzor
   • ni potrebno zakoličenje objekta
  • MANJ ZAHTEVEN OBJEKT (GD + PZI + NADZOR + ZAKOLIČBA + PRIJAVA)
   • objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte
   • stanovanjske hiše
  • ZAHTEVEN OBJEKT (GD + PZI + NADZOR + ZAKOLIČBA + PRIJAVA)
   • velike dimenzije, konstrukcijsko zahteven, v njem se lahko zadržuje večje število oseb
   • večji od 2000-4000 m2

   

 • Gradbeno dovoljenje je potrebno za vse objekte, razen enostavnih (ki so opisani v Uredbi o razvrščanju objektov Ur.l. RS št 37/18), potrebno je za NOVOGRADNJO, REKONSTRUKCIJO IN SPREMEMBO NAMEMBNOSTI teh objektov, ne pa za odstranitev objekta, kjer je potrebna le prijava začetka del. Gradbeno dovoljenje je po novem veljavno 5 let, dovoljena toleranca pri gabaritih objekta je 0,3 m.
   
 • Postopek izdaje gradbenega dovoljenja naj bi bil poenostavljen in končan v dveh mesecih od popolne vloge. Dosedanja soglasja nadomestijo mnenja vseh pristojnih in jih morajo upravne enote pridobiti same po uradni dolžnosti. Vsak potencialni investitor lahko pred nameravanim posegom zahteva pridobitev PREDODLOČBE kot svetovanje glede upravnih postopkov in pogojev gradnje. Predodločba je veljavna dve leti in v tem času se prostorski pogoji ne smejo menjati. Prvo pravnomočno gradbeno dovoljenje na tej nepremičnini izniči vse pred tem izdane predodločbe.
   
 • Uporabno dovoljenje je obvezno za vse objekte, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, torej po novem tudi za vse stanovanjske objekte in je pogoj za pridobitev hišne številke, tehnični pregled je potreben samo za zahtevne objekte.
   
 • Prijava začetka gradnje je obvezna 8 dni pred začetkom del za vse objekte, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Investitor prijavi začetka gradnje priloži zapisnik o zakoličenju objekta pooblaščenega geodeta in podatke o PZI – projektu za izvedbo s podpisom projektanta in vodje projekta. PZI je obvezen in ga je potrebno dostaviti izvajalcu pred pričetkom izvajanja del.
   
 • Pisna pogodoba z izvajalcem ali vsaj naročilnica je obvezna za sklenitev pogodbenega razmerja z izvajalcem, tudi pri vzdrževalnih delih na objektu.
   
 • Vodja del, ki ga mora zagotavljati vsako izvajalsko podjetje mora biti vpisan v IMENIK VODIJ DEL pri IZS, GZS ali OZS in za polni delovni čas zaposlen v podjetju. Izdan mora biti sklep o imenovanju vodje del za vsak objekt. Med vsemi izvajalci je eden izmed vodij del izbran za VODJO GRADNJE.
   
 • Nadzor nad gradnjo je obvezen in ga lahko izvaja le pooblaščeni inženir z opravljenim strokovnim izpitom in pridobljeno IZS številko ter sklenjenim zavarovanjem za odgovornost pri opravljanju dejavnosti v višini 50.000,00 EUR.
   
 • Obveznosti investitorja so razširjene na:
  • 1. Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja
  • 2. Zakoličenje objekta pooblaščenega geodeta (ni potrebna za prizidavo)
  • 3. PZI – Projekt za izvedbo
  • 4. Pisna pogodba z izvajalcem
  • 5. Določitev vodje gradnje
  • 6. Prijava začetka gradnje
  • 7. Označitev gradbišča z gradbiščno tablo, ograditev gradbišča
  • 8. Načrt organizacije gradbišča in varnostni načrt
  • 9. Nadzor nad gradnjo
  • 10. Uporabno dovoljenje (PID – Projekt izvedenih del je obvezen)
  • 11. Evidentiranje objekta ( Gurs) po končani gradnji

   

 • Obveznosti izvajalca so:
  • 1. Izvajati dela v skladu s pravnomočnim gradbenimi dovoljenjem
  • 2. Izvajati dela v skladu s PZI – projektom za izvedbo del
  • 3. Pričeti z izvedbo del po prijavi začetka gradnje, lahko je najprej samo prijava za pripravljalna dela
  • 4. Prevzeti zakoličenje objekta
  • 5. Z investitorjem skleniti pisno pogodbo ali vsaj naročilnico za izvedbo del
  • 6. Izdati sklep o imenovanju vodje del
  • 7. Skrbeti za varnost pri delu
  • 8. Po naročilu investitorja postaviti gradbiščno tablo in ograditi gradbišče
  • 9. Imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za 50.000 EUR
  • 10. Sproti obveščati nadzor o fazah gradnje
  • 11. Voditi gradbeni dnevnik
  • 12. Podpisati izjavo o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti objekta po končani gradnji

   

 • Kazni za prekrške udeležencev pri gradnji so:
  • 1.000 – 3.000 EUR: fizična oseba
  • 5.000 – 15.000 EUR in 2.500 – 7.000 odgovorna oseba: samostojni podjetnik
  • 10.000 – 30.000 EUR pravna oseba in 2.500 – 7.000 odgovorna oseba: majhna družba
  • 20.000 – 60.000 EUR pravna oseba in 2.500 – 7.000 odgovorna oseba: srednja in velika družba

   

 • Občinski gradbeni išpektorat bo imel večje pristojnosti za preverjanje legalnosti gradenj, v primeru kršitev bo lahko podal vpis zaznambe inšpekcijskega ukrepa v zemljiško knjigo, imel bo tudi pravico zastavne pravice na nepremičnini za poplačilo stroškov postopka in prejetih kazni.
   
 • Legalizacije objektov, ki še nimajo pravnomočnega gradbenega dovoljenja so možne v obdobju petih let od začetka veljave nove zakonodaje po različnih postopkih:
  • OBJEKTI ZGRAJENI PRED 31.12.1967
   • ob ustreznem dokazilu obstoja in namembnosti pridobijo GD + UD
  • OBJEKTI DALJŠEGA OBSTOJA zgrajeni pred 1.1.1998
   • lahko pridobijo POGOJNO GD po skrajšanem postopku na podlagi geodetskega posnetka stanja, upravni organ na zahtevo vlade ali občine lahko razveljavi takšno GD brez odškodnine, potrebno plačilo komunalnega prispevka
  • NOVI OBJETKI po letu 2017
   • se preverjajo v celoti s kvaliteto in skladnostjo gradnje ter izjavo statika, potrebno plačilo
   komunalnega prispevka

 

Vsi obrazci v zvezi z gradnjo objektov se nahajajo v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS št. 36/18).