odličnost v gradbenistvu 018

Kaj nam prinaša nova prostorsko – gradbena zakonodaja

S 1.6.2018 je stopila v veljavo nova prostorsko – gradbena zakonodaja, sprejeta v treh zakonih:

1. GZ: GRADBENI ZAKON (Ur.l. RS 61/17 in 72/17-popr.)
2. ZAID: ZAKON O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI (Ur.l. RS 61/17)
3. ZUrep-2: ZAKON O UREJANJU PROSTORA (Ur.l. RS 61/17)

Novi GRADBENI ZAKON nadomešča do sedaj veljavni ZGO-1: Zakon o graditvi objektov, celotni paket nove zakonodaje pa  prinaša nekaj pomembnih novosti v gradbeni praksi:

 • pojem objekt se je razširil tudi na objekte, ki niso več nujno povezani s tlemi, torej zajema tudi šotore, začasne in premične objekte…
 • vrste objektov se še vedno delijo na:
  • ENOSTAVEN OBJEKT (brez GD)
   • majhne dimenzije, konstrukcijsko enostaven, v njem se ne more zadrževati večje število oseb
   • stavba do 5 m2, nadstrešek 20 m2, garaža 20 m2, kozolec do 40 m2, ograje 2,2 m…
  • NEZAHTEVEN OBJEKT (GD)
   • majhne dimenzije, konstrukcijsko enostaven, prostorsko zaznaven
   • nad 20 m2, obvezen nadzor
   • ni potrebno zakoličenje objekta
  • MANJ ZAHTEVEN OBJEKT (GD + PZI + NADZOR + ZAKOLIČBA + PRIJAVA)
   • objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte
   • stanovanjske hiše
  • ZAHTEVEN OBJEKT (GD + PZI + NADZOR + ZAKOLIČBA + PRIJAVA)
   • velike dimenzije, konstrukcijsko zahteven, v njem se lahko zadržuje večje število oseb
   • večji od 2000-4000 m2

   

 • Gradbeno dovoljenje je potrebno za vse objekte, razen enostavnih (ki so opisani v Uredbi o razvrščanju objektov Ur.l. RS št 37/18), potrebno je za NOVOGRADNJO, REKONSTRUKCIJO IN SPREMEMBO NAMEMBNOSTI teh objektov, ne pa za odstranitev objekta, kjer je potrebna le prijava začetka del. Gradbeno dovoljenje je po novem veljavno 5 let, dovoljena toleranca pri gabaritih objekta je 0,3 m.
   
 • Postopek izdaje gradbenega dovoljenja naj bi bil poenostavljen in končan v dveh mesecih od popolne vloge. Dosedanja soglasja nadomestijo mnenja vseh pristojnih in jih morajo upravne enote pridobiti same po uradni dolžnosti. Vsak potencialni investitor lahko pred nameravanim posegom zahteva pridobitev PREDODLOČBE kot svetovanje glede upravnih postopkov in pogojev gradnje. Predodločba je veljavna dve leti in v tem času se prostorski pogoji ne smejo menjati. Prvo pravnomočno gradbeno dovoljenje na tej nepremičnini izniči vse pred tem izdane predodločbe.
   
 • Uporabno dovoljenje je obvezno za vse objekte, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, torej po novem tudi za vse stanovanjske objekte in je pogoj za pridobitev hišne številke, tehnični pregled je potreben samo za zahtevne objekte.
   
 • Prijava začetka gradnje je obvezna 8 dni pred začetkom del za vse objekte, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Investitor prijavi začetka gradnje priloži zapisnik o zakoličenju objekta pooblaščenega geodeta in podatke o PZI – projektu za izvedbo s podpisom projektanta in vodje projekta. PZI je obvezen in ga je potrebno dostaviti izvajalcu pred pričetkom izvajanja del.
   
 • Pisna pogodoba z izvajalcem ali vsaj naročilnica je obvezna za sklenitev pogodbenega razmerja z izvajalcem, tudi pri vzdrževalnih delih na objektu.
   
 • Vodja del, ki ga mora zagotavljati vsako izvajalsko podjetje mora biti vpisan v IMENIK VODIJ DEL pri IZS, GZS ali OZS in za polni delovni čas zaposlen v podjetju. Izdan mora biti sklep o imenovanju vodje del za vsak objekt. Med vsemi izvajalci je eden izmed vodij del izbran za VODJO GRADNJE (vpisan v imenik IZS in zaposlen v podjetju).
   
 • Nadzor nad gradnjo je obvezen in ga lahko izvaja le pooblaščeni inženir z opravljenim strokovnim izpitom in pridobljeno IZS številko ter sklenjenim zavarovanjem za odgovornost pri opravljanju dejavnosti v višini 50.000,00 EUR.
   
 • Obveznosti investitorja so razširjene na:
  • 1. Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja
  • 2. Zakoličenje objekta pooblaščenega geodeta (ni potrebna za prizidavo)
  • 3. PZI – Projekt za izvedbo
  • 4. Pisna pogodba z izvajalcem
  • 5. Določitev vodje gradnje
  • 6. Prijava začetka gradnje
  • 7. Označitev gradbišča z gradbiščno tablo, ograditev gradbišča
  • 8. Načrt organizacije gradbišča in varnostni načrt
  • 9. Nadzor nad gradnjo
  • 10. Uporabno dovoljenje (PID – Projekt izvedenih del je obvezen)
  • 11. Evidentiranje objekta ( Gurs) po končani gradnji

   

 • Obveznosti izvajalca so:
  • 1. Izvajati dela v skladu s pravnomočnim gradbenimi dovoljenjem
  • 2. Izvajati dela v skladu s PZI – projektom za izvedbo del
  • 3. Pričeti z izvedbo del po prijavi začetka gradnje, lahko je najprej samo prijava za pripravljalna dela
  • 4. Prevzeti zakoličenje objekta
  • 5. Z investitorjem skleniti pisno pogodbo ali vsaj naročilnico za izvedbo del
  • 6. Izdati sklep o imenovanju vodje del
  • 7. Skrbeti za varnost pri delu
  • 8. Po naročilu investitorja postaviti gradbiščno tablo in ograditi gradbišče
  • 9. Imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za 50.000 EUR
  • 10. Sproti obveščati nadzor o fazah gradnje
  • 11. Voditi gradbeni dnevnik
  • 12. Podpisati izjavo o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti objekta po končani gradnji

   

 • Kazni za prekrške udeležencev pri gradnji so:
  • 1.000 – 3.000 EUR: fizična oseba
  • 5.000 – 15.000 EUR in 2.500 – 7.000 odgovorna oseba: samostojni podjetnik
  • 10.000 – 30.000 EUR pravna oseba in 2.500 – 7.000 odgovorna oseba: majhna družba
  • 20.000 – 60.000 EUR pravna oseba in 2.500 – 7.000 odgovorna oseba: srednja in velika družba

   

 • Občinski gradbeni išpektorat bo imel večje pristojnosti za preverjanje legalnosti gradenj, v primeru kršitev bo lahko podal vpis zaznambe inšpekcijskega ukrepa v zemljiško knjigo, imel bo tudi pravico zastavne pravice na nepremičnini za poplačilo stroškov postopka in prejetih kazni.
   
 • Legalizacije objektov, ki še nimajo pravnomočnega gradbenega dovoljenja so možne v obdobju petih let od začetka veljave nove zakonodaje po različnih postopkih:
  • OBJEKTI ZGRAJENI PRED 31.12.1967
   • ob ustreznem dokazilu obstoja in namembnosti pridobijo GD + UD
  • OBJEKTI DALJŠEGA OBSTOJA zgrajeni pred 1.1.1998
   • lahko pridobijo POGOJNO GD po skrajšanem postopku na podlagi geodetskega posnetka stanja, upravni organ na zahtevo vlade ali občine lahko razveljavi takšno GD brez odškodnine, potrebno plačilo komunalnega prispevka
  • NOVI OBJETKI po letu 2017
   • se preverjajo v celoti s kvaliteto in skladnostjo gradnje ter izjavo statika, potrebno plačilo
   komunalnega prispevka

 

Vsi obrazci v zvezi z gradnjo objektov se nahajajo v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS št. 36/18).

izgradnja novega gasilskega doma 2017

Izgradnja gasilskega doma v Notranjih Goricah

V letu 2017 smo izpeljali novogradnjo gasilskega doma v Notranjih Goricah. Gradnja gasilskega doma je bila zaradi specifičnih temeljev in večjih razponov objekta z opažanjem po stolpnem sistemu ter gradnji visokega stolpa, tehnično bolj zahteven objekt. Gasilcem PGD Notranje Gorice – Plešivica želimo uspešno selitev v novo pridobljeni gasilski dom.

 

gradnja-betosnkih-poslovnih-in-stanovanjskih-objektov2

Gradimo tudi betonske stanovanjske ali poslovne objekte

Pri stanovanjskih ali poslovnih objektih večjih razponov in odprtin za okna in vrata se arhitekti odločajo za betonsko izvedbo objekta.

Prednosti takšne gradnje so v večji nosilnosti in trdnosti objekta. Način gradnje z velikostenskimi opaži in vlivanjem betona na objektu se bistveno razlikuje od klasične gradnje.

V našem podjetju smo specializirani tudi za tak način gradnje, zadnji projekt smo v letu 2016 izvedli v Iški vasi.

Srebrni znak odličnost v gradbeništvu - Gradnje Grča

Zlati znak odličnosti v gradbeništvu

V letu 2018 smo pridobili Zlati znak odličnosti v gradbeništvu in s tem nadgradili srebrni znak iz leta 2016. Z Znakom odličnosti v gradbeništvu želi Obrtna zbornica Slovenije izpostaviti uspešna in trajnostno naravnava podjetja na področju gradbeništva in s tem povečati ugled takšnih podjetij v strokovni javnosti, pri naročnikih in zaposlenih. Na vseh področjih smo bili ocenjeni dobro, posebno pa nas veseli, da smo pri odnosih z naročniki dosegli 100 %.
Neodvisni ocenjevalci so temeljito pregledali naše poslovanje z vseh vidikov:

 • vodenje podjetja (družinsko podjetje, 20 let obstoja, nasledstvo podjetja, redna usposabljanja vodstva podjetja, trajnosti odnosi z vsemi poslovnimi partnerji),
 • strateški pristop podjetja (razpršenost kupcev in odpornost na dejavnike tveganja na trgu, promocija podjetja, marketing, analiza poslovanja, poslovno mreženje),
 • ravnanje z ljudmi (skrb za zaposlene, kvalitetni in preverjeni podizvajalci, vpetost v lokalno skupnost, odnosi z dobavitelji, predvsem pa zadovoljstvo kupcev),
 • viri podjetja (znanje in izkušnje, dobro ime podjetja, kvalitetni zaposleni delavci, zanesljivi kooperanti, povezovanje z drugimi podjetji, dovolj velik vozni park, sodobna orodja in oprema, lastna finančna sredstva in plačila pred valuto),
 • pristop k realizaciji (kvalitetna izvedba del, urejenost gradbišč, spoštovanje zakonodaje, redna kontrola na gradbišču, poudarek na strokovno bolj zahtevnih delih, odnos do reklamacij, garancija za izvedena dela),
 • rezultati poslovanja (poslovni izkazi podjetja, finančna stabilnost podjetja, bonitetna ocena AA+, nezadolženost podjetja, visok delež lastnega kapitala ter nobenih izvršb ali tožb na sodišču).

 

Gradbene storitve ekipa Gradnje Grča

Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri gradbenega izvajalca?

Gradnja lastne hiše ali poslovnega objekta je zahteven, drag in dolgotrajen postopek, zato je izbira kvalitetnega in zanesljivega gradbenega izvajalca ključnega pomena. Prava odločitev vam lahko prihrani ne samo precej denarja, pač pa tudi časa, slabe volje in zapletov pri gradnji.

Na podlagi popisa del projektanta iz projektne dokumentacije si pridobite nekaj predračunov kvalitetnih gradbenih podjetij. Ne zasujte se z več kot tremi kvalitetnimi ponudbami, saj se boste izgubili v poplavi različnih cen, informacij in pristopov. Raje naredite premišljen izbor par priporočenih izvajalcev. Preberi več “Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri gradbenega izvajalca?”

Bistvene sestavine gradbene pogodbe

Katere so bistvene sestavine gradbene pogodbe?

Z gradbeno pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s projektom za izvedbo del zgradil objekt na določenem zemljišču ali na že obstoječem objektu, naročnik pa se zavezuje, da bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti enostavna in jasna in naj ščiti tako naročnika kot izvajalca.

Bistvene sestavine gradbene pogodbe so: Preberi več “Katere so bistvene sestavine gradbene pogodbe?”