Bistvene sestavine gradbene pogodbe

Katere so bistvene sestavine gradbene pogodbe?

Z gradbeno pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s projektom za izvedbo del zgradil objekt na določenem zemljišču ali na že obstoječem objektu, naročnik pa se zavezuje, da bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti enostavna in jasna in naj ščiti tako naročnika kot izvajalca.

Bistvene sestavine gradbene pogodbe so:

 • določitev pogodbenih strank (naročnik mora imeti pravico graditi na določenem zemljišču, izvajalec pa mora izpolnjevati vse kriterije za izvajalca gradbenih del),
 • predmet pogodbe (opredeliti je potrebno naročena gradbena in obrtniška dela, zato so projektna dokumentacija in popis del s predračunom izvajalca sestavni del gradbene pogodbe),
 • naročnik mora izvajalcu pred pričetkom del izročiti PZI (projekt za izvedbo del, ki ga izdela izbrani projektant) in pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo in uvesti izvajalca v delo,
 • ponudbena cena je razvidna iz predračuna izvajalca, določena je lahko na ključ ali po enotnih cenah. Naša priporočena praksa je obračun del po dejansko izvedenih količinah, ki je korekten do obeh pogodbenih strank, cena ne enoto mere je znana iz predračuna,
 • način plačila in plačilni roki začasnih mesečnih in končne situacije,
 • rok izvedbe gradbenih del od uvedbe izvajalca v posel do končne primopredaje objekta,
 • garancija za izvedena dela v skladu z gradbenimi uzancami, ki je za solidnost gradnje in trdnost objekta 10 let,
 • določba o nujnih nepredvidenih delih, ki so ki so nujna za varnost ali uspešno dokončanje objekta, ki jih ima izvajalec pravico opraviti tudi brez predhodnega soglasja naročnika, če oceni, da bi čakanje na naročnikovo soglasje z izvedbo del lahko pomenilo nastanek škode,
 • določba o dodatnih delih, ki bi jih naročnik dodatno naročil in niso zajeta v popisu del ter zato niso predmet pogodbe. Morebitna dodatna dela stranki dogovorita sproti po naročilu, predračunu in plačilu naročnika,
 • pravica naročnika do gradbenega nadzora, ki mora biti strokovna in nevtralna oseba za kontrolo kvalitete in obračunanih količin del,
 • končna primopredaja objekta in plačilo končne situacije del.

Gradbena pogodba o izvedbi del v našem podjetju vsebuje vse bistvene sestavine in varuje tako naročnika kot izvajalca. Pošteni odnosi in odgovornost vseh udeležencev pri gradnji (projektanta, investitorja, nadzora in izvajalca) nas pripeljejo do uspešnega končnega rezultata, v nasprotnem primeru ne pomaga še tako razčlenjena pogodba.