Gradbeno dovoljenje

Kdaj potrebujemo gradbeno dovoljenje?

Po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje se objekti razvrščajo v naslednje skupine:

  • Zahtevni objekti: objekti večjih dimenzij nad 2.000 m2, v katerih se zadržuje večje število oseb s posebnimi tehničnimi zahtevami: potrebujejo gradbeno dovoljenje,
  • Manj zahtevni objekti: objekti, ki niso uvrščeni med zahtevne, manj zahtevne ali nezahtevne objekte, običajno enostanovanjske hiše: potrebujejo gradbeno dovoljenje,
  • Nezahtevni objekti: konstrukcijsko manj zahtevni objekti, ki so navedeni v Prilogi Uredbe o razvrščanju objektov (majhne stavbe do 50 m2 kot so garaže, drvarnice, savne, fitnesi, zimski vrtovi, podporni zidovi do višine 1,5 m, sosedske ograje do višine 3 m, pomožno kmetijsko-gozdarski objekti do 150 m2 kot so kozolci, kmečke lope, rastlinjaki, vinske kleti, skladišča za lesna goriva, silos ipd.): potrebujejo enostavno gradbeno dovoljenje,
  • Enostavni objekti: konstrukcijsko manj zahtevni objekti, ki so navedeni v Prilogi Uredbe o razvrščanju objektov (majhne stavbe do površine 20 m2 kot so nadstreški, drvarnice, lope, letne kuhinje, vetrolovi, podporni zidovi do višine 0,5 m, sosedske ograje do višine 2 m,  pomožno kmetijsko-gozdarski objekti do 40 m2 ipd.): ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

Nadomestna gradnja ne obstaja več, pač pa lahko vložimo zahtevo  za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev obstoječega objekta in novogradnjo novega objekta.

Z izgradnjo objekta se lahko prične šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.

 

Za že zgrajene objekte ločimo:

  • Rekonstrukcijo objekta: izvedba del, pri kateri se velikost in prostornina objekta ne spremenita za več kot 10 % kot so posegi v nosilno konstrukcijo in v zunanji videz objekta (podiranje sten, večanje odprtin, spremembe stopnišč, vgradnja večjih oken in vrat): potrebujejo gradbeno dovoljenje.
  • Vzdrževalna dela, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba in ne  posegajo v njegovo konstrukcijo (pleskanje, popravilo podov, zamenjava stavbnega pohištva npr. oken in vrat, izvedba nenosilnih sten, prenova inštalacij, fasade, ureditev dvorišča do 300 m2, obnova strehe in kritine, zasteklitve objekta, vzdrževanje poti ipd.): ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.